สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหาร

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

facebook คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วิสัยทัศน์กว้างไกล    นำชัยเทคโนโลยี

มุ่งมั่นพัฒนา        สร้างคุณค่าสู่สังคม 

 

แนะนำสาขา

มุ่งการเรียนการสอนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมกราฟฟิก หลักการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนางานธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องปรับใช้งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในปัจจุบัน

เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตสามารถ เลือกประกอบอาขีพได้หลากหลาย เช่น โปรแกรมเมอร์ จัดทำระบบโครงสร้างขององค์กร โปรแกรมสำเร็จรูป หรือประกอบอาชีพในหน้าที่ ฝ่ายดูแลระบบ เครือข่าย การพัฒนาธุรกิจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือหน่วยงานธุรกิจภาครัฐ และ เอกชนอื่นๆ ได้

 

 

 

 

 

ลักษณะของสาขา

มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้เพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้
จุดเด่นของสาขา

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย จะเน้นวิชที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ เช่นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบและพัฒนาระบบงาน เทคนิคและการจัดการระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

 

ลักษณะงานที่จะไปทำ เมื่อจบการศึกษา

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานธุรกิจต่างๆพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จัดทำระบบ

งานคอมพิวเตอร์ขององค์กรดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ อย่างหลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

                                    

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620
อีเมล์ : info@bsc.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.