วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ :: คณะบริหาร
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

facebook การท่องเที่ยวการโรงแรม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ทัศนคติดีต่องานบริการ  มองงานอาชีพอิสระเป็น  รู้จักใช้จุดเด่นเอกลักษณ์ความเป็นไทย

แนะนำสาขาสำหรับผู้ต้องการท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง โดยได้รับเงินเดือนด้วย

ที่ BSC เราเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงเพราะ BSC เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในอนาคตเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนจะได้ออกเดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทุกภาคของประเทศไทยและมีโอกาสศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำด้านทางท่องเที่ยวการโรงแรมและสายการบินต่างๆจริง ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ

ลักษณะของสาขา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีปรัชญา และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สถานที่ทำงาน  เพื่อนร่วมงานและเพื่อนมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในระดับมาตรฐานให้ประกอบอาชีพเชิงธุรกิจได้ท่ามกลางการแข่งขัน มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มีความสำนึกในคุณค่าของความเป็นไทยในทุกมิติ มีความรู้เข้มแข็ง  สามารถทำการวิจัย ศึกษาต่อในระดับสูง  และรู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

 

จุดเด่นของสาขา

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเน้นประสบการณ์จริงมีรายได้จากการทำงานระหว่างเรียนและที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อคุณจบการศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมจาก BSC แล้ว คุณจะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (บัตรไกด์) ที่สามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะงานที่จะไปทำเมื่อจบการศึกษา

        การท่องเที่ยว  :  มัคคุเทศก์   ผู้ช่วยมัคคุเทศก์  พนักงานส่วนอื่น ๆ ในบริษัททัวร์        

        การโรงแรม     :  พนักงานต้อนรับในโรงแรม  พนักงานในส่วนห้องอาหารโรงแรม พนักงานในส่วนห้องพัก   

                                  งานต่างๆในโรงแรม

        อื่นๆ               :  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน    อาจารย์   ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของธุรกิจ      

 

  อ่านเพิ่มเติม
 
สาขาการตลาด

สาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

facebook  สาขา การตลาด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

แนะนำสาขา
สาขาการตลาดเป็นสาขาที่มีความสำคัญอีกสาขาหนึ่งเพราะเป็นที่สร้างนักศึกษาให้กลายเป็นนักการตลาดที่มีคุณภาพ โดยจะเน้นให้นักศึกษากล้าแสดงออก รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อนำเอาไปใช้ในอนาคต นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงประจำวันได้

ลักษณะของสาขา

จะมีการเรียนการสอนในภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกรู้จักแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ตลาดได้

จุดเด่นของสาขา

จะเน้นให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติภาควิชาการ จะมีการนำ
นักศึกษาไปดูงานในสถานที่ต่างๆเพื่อให้รู้รูปแบบการปฏิบัติงาน เพื่อมาปรับใช้ในการศึกษาและรวมทั้งรูปแบบการทำงานในอนาคตอีกด้วย ส่วนภาคปฏิบัติจะมีการนำ
นักศึกษาไปร่วมการแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์

เรียนจบแล้วได้อะไร

ได้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ทั้งรูปแบบวิชาการและปฏิบัติที่จะสามารถนำมาใช้ในรูปแบบการดำเนินงาน เช่น พนักงานธนาคาร นักวิจัยตลาด P.R Creative พิธีกร และอื่นๆ
อ่านเพิ่มเติม

 

 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

facebook สาขา การจัดการอุตสาหกรรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

แนะนำสาขา เหมาะสำหรับผู้ต้องการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หรือบุคลากรในงานอุตสาหกรรม

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมของเราเป็นหลักสูตรที่จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการประกอบอาชีพในด้านอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ทำให้เกิด
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มการผลิตรวมถึงการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

ลักษณะของสาขา

มุ่งให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริการ และฝ่ายผลิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนการผลิต การตลาด การขาย การใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการผลิตและการบริหาร การใช้ทรัพยากรในการบริหาร อย่างคุ้มค่า

จุดเด่นของสาขา

   ทักษะของงานอุตสาหกรรม เนื้อหาวิชาที่เรียนจะเกี่ยวกับระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมและระบบการทำงานในองค์กรอุตสาหกรรม
   ทักษะทางด้านบริหารการจัดการ เนื้อหาที่เรียนจะเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการอุตสาหกรรมและระบบการทำงานในองค์กรอุตสาหกรรม
   ทักษะทางด้านบริหารจัดการ เนื้อหาที่เรียนจะเกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการอุตสาหกรรมและระบบการทำงานในองค์กรอุตสาหกรรม
เรียนจบแล้วได้อะไร

   บัณฑิตที่จบในคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมจะสามารถวิเคราะห์และออกแบบงานผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพการผลิตประสานงาน
ระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายอื่นๆเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหาร

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

facebook คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วิสัยทัศน์กว้างไกล    นำชัยเทคโนโลยี

มุ่งมั่นพัฒนา        สร้างคุณค่าสู่สังคม 

 

แนะนำสาขา

มุ่งการเรียนการสอนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมกราฟฟิก หลักการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ เพื่อนำมาพัฒนางานธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องปรับใช้งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในปัจจุบัน

เมื่อจบการศึกษาบัณฑิตสามารถ เลือกประกอบอาขีพได้หลากหลาย เช่น โปรแกรมเมอร์ จัดทำระบบโครงสร้างขององค์กร โปรแกรมสำเร็จรูป หรือประกอบอาชีพในหน้าที่ ฝ่ายดูแลระบบ เครือข่าย การพัฒนาธุรกิจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือหน่วยงานธุรกิจภาครัฐ และ เอกชนอื่นๆ ได้

 

 

 

 

 

ลักษณะของสาขา

มีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ โดยจะเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาได้เพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้
จุดเด่นของสาขา

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย จะเน้นวิชที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ เช่นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบและพัฒนาระบบงาน เทคนิคและการจัดการระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อเป็นพื้นฐานฝึกประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

 

ลักษณะงานที่จะไปทำ เมื่อจบการศึกษา

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานธุรกิจต่างๆพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จัดทำระบบ

งานคอมพิวเตอร์ขององค์กรดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ อย่างหลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

                                    

 
สาขาการบัญชี


 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

สาขาการบัญชี 

facebook สาขา การบัญชี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 แนะนำสาขา

     
การเรียนการสอนของคณะการบัญชี มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในทุกรายวิชา เพิ่มเทคนิคการสอนในรูปแบบที่ใช้กรณีศึกษาและปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้มีประสบการณ์ดูงานจากธุรกิจจริง การแข่งขันเกมส์ บัญชีวิเคราะห์การลงทุนและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการรายงานผลดำเนินงาน มีโครงการฝึกงานแบบ สหกิจ ศึกษาซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องประสบผล      สำเร็จ และนักศึกษาได้ทำงานกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา ทำให้บัณฑิตคณะการบัญชีเป็นที่  ต้องการ มี อัตรา การจ้างงานในระดับสูงมาก เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความสามารถ มีน้ำใจและคุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ปลูกฝังมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ลักษณะของสาขา
          มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดทางการบัญชี การนำวิธี และ หลักการต่าง ๆทางบัญชีมาพัฒนาเพื่อสอดคล้อง กับด้านกฏหมาย เศรษฐกิจ และสังคมสามารถ วิเคราะห์ตลาด ทางการเงิน และ ตลาดทุนในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตได้ บัณฑิตสาขาการบัญชี สามารถออกไปประกอบอาชีพในหน่วยงาน ภาครัฐ และ เอกชน ในสายงานที่กว้างขว้าง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จุดเด่นของสาขา
    สาขาบัญชีเป็นวิชาเฉพาะ ที่ต้องเป็นผู้จบบัญชีเท่านั้นจึงจะเป็นผู้จัดทำบัญชีได้ ซึ่งผู้เรียนสาขาของเราสามารถทำงานข้ามสายไปในสาขาอื่น ได้มีตำแหน่งเปิดกว้างกว่าสาขาอื่นและที่สำคัญในปัจจุบันนักบัญชีเป็นอาชีพที่ติดอันดับใน 7 อาชีพ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับในอาชีพร่วมกัน
                                                                     ลักษณะงานที่จะไปทำ เมื่อจบการศึกษา
ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ : พนักงานบัญชีและการเงิน สมุห์บัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ภาครัฐ : สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานของราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่สรรพากร นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์    นักวิจัย
อาชีพอิสระ : เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้วางระบบบัญชี ผู้ทำบัญชี ที่ปรึกษาการบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษาวางระบบการควบคุมภายใน

อ่านเพิ่มเติม
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620
อีเมล์ : info@bsc.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.